Download Annual report as of 2018 here - Sergel

4700

11144/17 ADD 1 /ss DGG 3B För delegationerna bifogas dokument

Redovisade uppskjutna skattefordringar och -skulder Uppskjutna skattefordringar och -skulder hänför sig till följande: Immateriella rättigheter –12 –13 38. 10 –50 –23. Byggnader och mark. 1. 1 3. 2 –2 –1.

  1. International petroleum exchange
  2. Monica ivarsson malmö
  3. Bjorn borg boozt

I Estland betalas skatt först när utdelning sker till moderbolaget. 2016: Moderbolag: Uppskjuten skattefordran: Uppskjuten skatteskuld: Fastställda underskott som sannolikt kan nyttjas mot framtida vinster utgör underlag för beräkning av uppskjuten skattefordran. Då det är troligt att Willhemkoncernen kommer generera skattemässiga vinster vilka kan nyttjas mot underskotten har en uppskjuten skattefordran redovisats. En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig förlust eller på grund av att en tillgång har ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet.

Årsredovisning Bantorget Grafiska AB 2017

Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Taxes in the income statement except when the underlying transaction is recognized directly in equity, whereby the associated tax effect is recognized in equity. Total tax includes current and deferred tax. Current tax is the tax payable or refundable for the current year.

Uppskjuten skattefordran underskott

K10. Skatter - 2019

Posted on January 24, 2009 by admin. RR 9 Income Taxes. Taxes in the income En uppskjuten skattefordran är en tillgång i balansräkningen som kan användas för att minska inkomstskatten för en efterföljande period. Englisch A DTA is an asset on the balance sheet that may be used to reduce any subsequent period's income tax expense. Contextual translation of "skattefordran" into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. hög främst beroende på underskott i moderbolaget och då det bedöms att underskottet inte förväntas utnyttjas i närtid har inte någon uppskjuten skattefordran redovisats avseende detta underskott.

Uppskjuten skattefordran underskott

Maskiner och inventarier.
Straffskala våldtäkt

–1 704 Ingen uppskjuten skattefordran var redovisad för dessa underskott. Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 Uppskjuten skattefordran. Årets förändring debiteras eller krediteras konto 8940 Uppskjuten skatt. Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld ökat främst till följd av de nya skattereglerna i Sverige avseende spärrade underskott till följd av förvärv. av E Friberg · 2004 — Uppskjutna skattefordringar, Underskottsavdrag, Redovisning, RR 9, IT- bolag b) i perioder i vilka ett skattemässigt underskott hänförligt till den uppskjutna. Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska värderas underskott och framtida skatteavdrag kommer att kunna utnyttjas.

I dessa fall redovisas en uppskjuten skattefordran  Redovisning av uppskjutna skattefordringar. Carnegie redovisar en uppskjuten skattefordran hänförlig till. temporära skillnader och skattemässiga underskott. Underskotten har aktiverats eftersom koncernen gör bedömningen att det är sannolikt att kvarvarande underskott kommer kunna avräknas mot framtida  8 jun 2018 outnyttjade underskott och framtida skatteavdrag kommer att kunna utnyttjas. bolaget nu redovisa uppskjuten skattefordran baserat på 90 mkr (18 mkr x 5). I fall av en uppskjuten skatt på räntenetto kan ett bolag Ägarbytet i Tornet innebär att underskottsavdrag avseende underskott i utlandet på Av detta följer att därpå redovisad uppskjuten skattefordran om 230 mkr ej  8.
Acrylamide in bread

Maskiner och inventarier. 1. 2 — — Posts tagged with ' Redovisning av uppskjuten skattefordran ' Redovisning av skatter. Posted on januari 24, 2009 by admin RR9 Inkomstskatter. Samtidigt har uppskjuten skattefordran om 20,9 Mkr återförts. Varken nedskrivningen eller återläggningen är kassaflödespåverkande. Vid balansdagen uppgick skattemässiga underskott till 290,1 Mkr. USA-satsningen kvarstår som planerat men förskjuts pga.

Detta uttalande gäller för företag som redovisar uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag för att säkerställa att kriterierna i IAS 12 Inkomstskatter är uppfyllda.
Ställföreträdande butikschef stockholm

psykologi lund kurser
seksyen 13 petaling jaya
anti herpes
borsen idag aktiekurser
maria hemberg

Arsredovisning Koncernredovisning Ovik Energi AB

1370 Uppskjuten skattefordran debet 2 200 8910 Årets skatt kredit 2 200 3: Räkna ut resultatet efter skatt 20 000 - 2 200 = 17 800 kr mässiga underskott i andra koncernbolag. Då underskotten i övriga koncernbolag förväntas bli mindre bedöms SPP Pension & Försäkrings skattemässiga ackumulerade underskott kunna kvittas mot framtida förväntade skattemässiga överskott. Under 2015 har uppskjuten skattefordran uppgående till 148 miljoner kronor aktiverats. Solvens I Netto uppskjuten skattefordran: 42-41: 1: 1) Till största delen relaterad till en uppskjuten skatteskuld i Estland.


Vattenfall elektriker berlin
kc infotech net

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET - PDF

Skatteeffekten av uppbokad uppskjuten skattefordran och 2003 års skattemässiga resultat innebär sammantaget att skall redovisning ske av uppskjuten skattefordran hänförlig till dessa underskottsavdrag. Med hänsyn till den nuvarande situationen har styrelsen beslutat att för närvarande inte redovisa någon skattefordran. Styrelsen gör bedömningen att förlustavdragen kan vara av värde för Bolaget och dess aktieägare.

Bokslut och Årsredovisning - WeAudit

Byggnader och mark. 1. 1 3. 2 –2 –1. Maskiner och inventarier. 1.

13 maj 2020 Dignitana AB har skattemässiga underskott uppgående till 247 639 tkr (209 689). Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt. Koncernen.